ALGEMENE VOORWAARDEN

van de ondernemersvereniging Exhibition Services Association Holland (ESAH), gevestigd te Amsterdam, van toepassing op het verrichten van diensten en het leveren van goederen door leden tentoonstellingsdienstverleners van de genoemde vereniging.

ALGEMEEN
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder tentoonstellingsdienstverlener: ieder die diensten verricht onder toepas¬selijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden.
De werking van deze algemene voorwaarden heeft betrekking zowel op de offerte van de tentoonstellingsdienstverlener en de al dan niet accep-tatie daarvan door de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Onder het begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen.

OFFERTE, PRIJSAANPASSING
Artikel 2
1. Offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte de tentoonstellingsdienstverlener heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra de tentoonstellingsdienstverlener aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden nimmer meer dan voor één opdracht.

Artikel 3
1. Van de offerte van de tentoonstellingsdienstverlener maakt deel uit een beschrijving volgens hetwelk de tentoonstellingsdienstverlener verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.
2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg terzake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1. bedoelde beschrijving.
3. Indien de in lid 1. bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever de tentoonstellingsdienstverlener tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is de tentoonstellingsdienstverlener niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade.
4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door de tentoonstellingsdienstverlener schriftelijk worden vastgelegd en aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen een week na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke bevestiging reageert, wordt hij geacht met deze schriftelijke bevestiging in te stemmen.

Artikel 4
De tentoonstellingsdienstverlener is gerechtigd, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren ingeval van oorlog en/of indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, prijsstijgingen van materialen en andere door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de op-drachtbevestiging te voorziene omstandigheden.

KOSTEN, VERGOEDINGEN
Artikel 5
1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen de tentoonstellingsdienstverlener en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwer¬pen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan de tentoonstellingsdienstverlener.
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1. bedoel¬de kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan de tentoonstellingsdienstverlener een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

INSPECTIE
Artikel 6
1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de tentoonstelling of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan.
2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan de tentoonstellingsdienstverlener te worden gemeld.
Daarin wordt zo spoedig mogelijk door de tentoonstellingsdienstverlener voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt met overeenkom¬stige toepassing van lid 1.
3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft de tentoonstellingsdienstverlener voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.

OPLEVERING, EIGENDOM
Artikel 7
1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in ge¬bruik te nemen.
De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigen-dom is, aan de tentoonstellingsdienstverlener af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstel¬ling of het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.
2. De tentoonstellingsdienstverlener is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan.
Het bepaalde in artikel 6. is van overeenkomstige toepassing.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van de tentoonstellingsdienstverlener, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorberei-ding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5. bepaalde.
5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt de tentoonstellingsdienstverlener zich die eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling.
Zolang de eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is over¬gegaan is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

RISICO
Artikel 8
1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan de tentoonstellingsdienstverlener.
2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van de tentoonstellingsdienstverlener ten spoedigste aan de tentoonstellingsdienstverlener te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onver¬minderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsdienstverlener wegens het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk afleveren van het werk door het zich voordoen van omstandigheden als bedoeld in lid 2.

Artikel 9
1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever bij de tentoonstellingsdienstverlener of op de plaats van het werk ter beschik¬king van de tentoonstellingsdienstverlener gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsdienstverlener en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van de tentoonstellingsdienstverlener stellen van de in lid 1. bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalin¬gen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn
om in, aan, op of bij het werk te worden ten¬toongesteld, zullen door de tentoonstellingsdienstverlener slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.
4. Tijdens het vervoer als in lid 3. bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever.
De tentoonstellingsdienstverlener is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of be-schadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van de tentoonstellingsdienstverlener.
5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door de tentoonstellingsdienstverlener tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van de tentoonstellingsdienstverlener tengevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart bovendien de tentoonstellingsdienstverlener voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek.
6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1. bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10
De tentoonstellingsdienstverlener is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroor¬zaakt door opzet of grove schuld van de tentoonstellingsdienstverlener.

OVERMACHT
Artikel 11
1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt ver¬lengd met de periode, gedurende welke de tentoonstellingsdienstverlener door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de tentoonstellingsdienstverlener is sprake, indien deze na het tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oor-logsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheids¬maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en als gevolg van tekortkoming en de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de tentoonstelling of het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokali¬teit; alles zowel in het bedrijf van de tentoonstellingsdienstverlener als bij derden, van wie de tentoonstellingsdienstverlener de benodigde mate¬rialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de tentoonstellingsdienstverlener ontstaan.
3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstellingsdienstverlener bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
Ook ingeval door overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van de tentoonstelling of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstellingsdienstverlener bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
In beide gevallen heeft de tentoonstellingsdienstverlener slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

BETALING
Artikel 12
1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zulks laat onverlet de bevoegdheid van de tentoonstellingsdienstverlener om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorde¬ren.
Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens lid 1. is verschuldigd, dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
3. Indien de betalingen bedoeld in leden 1. en 2. niet binnen de beta¬lingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder vooraf¬gaande ingebrekestelling, 1% rente per maand verschuldigd aan de tentoonstellingsdienstverlener, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

ONTBINDING
Artikel 13
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tentoonstellingsdienstverlener geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND
Artikel 14
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van de tentoonstellingsdienstverlener verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

GESCHILLENREGELING
Artikel 16
1. Alle geschillen tussen partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks verklaart.
3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van de partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire ge¬rechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17
Op alle door de tentoonstellingsdienstverlener af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

april 2001

Disclaimer Privacy & CookiesAlgemene Voorwaarden